مسئله ۴۱

مسئله ۴۱

آيا آب متنجس و يا هر چيز متنجس ديگر- و نه عين نجس- متنجس كننده ى چيز ديگرى هم هست، و يا تنها خودش محكوم به ناپاكى است؟ ما هرگز دليلى از كتاب و سنت بر اين نداريم كه متنجس- و نه خود نجس- در اثر ملاقاتى اثر بخش چيز ديگرى را هم ناپاك كند، و اين
مسأله ی عام البلوى كه شبانه روز مورد نياز همه ى مكلفان است، خصوصاً در سرزمينى كم آب هم چون حجاز، به خودى خود دليل بر تأثير ناپذيرى چيزهايى است كه با آن ها ملاقات مى كند آرى! متنجس ترى اگر چيز پاكى را، تَر كند اين جا انتقال متنجس بوده و محكوم به همان حكم است، ولى متنجس خشك اگر با چيزى پاك و تَر برخورد كند آن را متنجس نمى كند.