مسئله ۴۲۰

مسئله ۴۲۰

آيا عمل جنسى تا لحظاتى به‌‌طلوع فجر و اذان صبح مانده، و يا عمدا باقى ماندن بر جنابت تا اذان صبح روزه را باطل مى‌‌كند؟ قرآن کريمجنابت و عمل جنسى را هم‌‌چون خوردن و آشاميدن تا لحظه‌‌اى به‌‌طلوع فجر مانده حلال دانسته، و رواياتى هم از پيامبر صلى‌‌الله‌‌عليه‌‌و‌‌آله‌‌وسلم و ائمه عليهاالسلام در اين مورد موافق آيه مى‌‌باشد كه اين حكم را تاييد مى‌‌كند، و رواياتى هم كه برخلاف اين حكم وارد شده چون مخالف با آيه و روايات دسته‌‌ى اول است و تناقضى درونى هم دارد قابل پذيرش نيست، بنابراين جنب شدن نزديك طلوع فجر و يا عمدا بر جنابت ماندن تا طلوع فجر هرگز نه روزه را باطل مى‌‌كند و نه حرام است*.
و ظاهرا غسل حيض و نفاس و ـ به‌‌ويژه ـ استحاضه هم محكوم به‌‌همين حكم است.