مسئله ۴۲۴

مسئله ۴۲۴

اگر بدانى كه غذاى مانده‌‌ى لاى دندان‌‌ها به‌‌تدريج داخل معده مى‌‌شود در صورتى كه داخل شود روزه‌‌ات باطل است زيرا اين خود خوردنى اختيارى است.