مسئله ۴۲۷

مسئله ۴۲۷

درباره‌‌ى ارتماس در آب دوگونه روايت برابر يكديگرند كه يكى از اين دو آن را باطل‌‌كننده‌‌ى روزه مى‌‌داند و تعدادى ديگر در مقابل آن يا تنها حرامش مى‌‌دانند و يا صريح است در اين‌‌كه باطل‌‌كننده‌‌ى روزه نيست، و در نهايت اگر هم اين دو نص هم وزن يكديگر باشند هر دو سقوط كرده و در نتيجه دليلى براين‌‌كه ارتماس روزه را باطل كند بر جاى نمى‌‌ماند *. و اين‌‌جا جاى اطلاق آيه‌‌ى فوق در اختصاص مبطلات روزه به‌‌سه چيز است.