مسئله ۴۳۲

مسئله ۴۳۲

اگر شخص معذور پيش از تمام شدن رمضان بميرد بر ورثه او واجب نيست روزه‌‌هاى فوت‌‌شده‌‌ى او را قضا كنند، زيرا از عهده‌‌ى او هم ساقط بوده است. و در صورتى هم كه قضاى نماز يا روزه برعهده‌‌ى او بوده و بدون عذر ترك كرده پس از مرگش برعهده‌‌ى كسى نيست. زيرا اين خود دينى مالى نيست تا از مالش پرداخت شود، و تنها برعهده‌‌ى خودش بوده است، به‌‌استثناى حج كه در حال زنده بودنش هم اگر استطاعت حالى و بدنى ندارد بايد نايب بگيرد، زيرا اين خود عبادتى است سياسى و اجتماعى كه اگر مستطيعى معذور بود بايد ديگرى را نايب بگيرد، مانند جنگ و جهاد اسلامى كه در اين صورت بايستى كسى را كه توان جنگ دارد با مال خود براى جنگ تجهيز كند.
ولى نماز و روزه كه تكليفى شخصى است كلاً نيابت‌‌بردار نيست. زيرا مورد خطاب نماز و روزه، در كتاب و سنت تنها خود مكلفانند، و نيابت در هر حال نيازمند به‌‌دليل است، و اين‌‌جا هرگز دليلى بر وجوب نيابت نيست*.