مسئله ۴۳۵

مسئله ۴۳۵

در منطقه‌‌هايى كه شب و روز پياپى عادى ندارد، كه چند ماه شب است و چند ماه روز حكم روزه اين است كه در هر يك از شب و روز پيوسته زمان را به‌‌طور برابر و يا هم‌‌چون نزديك‌‌ترين افق‌‌هايى كه شب و روز عادى دارند تقسيم كند، و روزه را برحسب همان تقسيم‌‌ها انجام دهد، چنان‌‌كه نماز هم به‌‌همين حساب تقسيم مى‌‌گردد. و بهترين افقى كه مقياس تمامى افق‌‌هاست افق مكه‌‌ى مكرمه است كه ام‌‌القرى است.