مسئله ۴۴۸

مسئله ۴۴۸

كسى كه مخارجش برعهده‌‌ى ديگرى است و نيازى به‌‌مصرف كردن مال خود ندارد بايستى خمس تمامى درآمدش را بپردازد زيرا مصرفى ندارد.