مسئله ۴۵۱

مسئله ۴۵۱

گذشتن سال در مورد پرداختن خمس فقط مهلت و توسعه‌‌اى از جانب شارع مقدس است، و نه آن‌‌كه پيش از گذشت سال خمس برعهده‌‌ى صاحب مال نباشد، زيرا درآمدها و مصارف ساليانه يكجا معلوم نيست، خصوصا براى زارعان و تاجران و مانندشان والاّبايد خمس هر منفعتى را به‌‌هنگام همان منفعت بپردازيد، البته در صورتى كه مى‌‌دانيد در آخر سال اضافه بر مخارجتان چيزى خواهد ماند كه وافى به‌‌اين پرداخت باشد.