مسئله ۴۵۸

مسئله ۴۵۸

در جنس دريايى كه با غواصى به‌‌دست مى‌‌آيد نصابش ۱۸ نخود طلا است كه اگر كم‌‌تر باشد در صورتى خمس دارد كه با منظور داشتن آن با گذشتن سال اضافه‌‌اى از مجموع درآمدهايش بماند.