مسئله ۴۶۳

مسئله ۴۶۳

براى اين‌‌كه با پرداختن خمس تمامى درآمدش دچار تنگدستى نگردد مناسب است كارش را طورى ترتيب دهد كه معلوم باشد با دادن اين خمس خودش تهى دست و نيازمند خمس نخواهد شد، كه اگر درآمدش ماهيانه يا ساليانه و يا ميانه‌‌ى اين دو است در سرآمد هر يك از اين زمان‌‌ها بررسى كند كه چيزى مانده يا نمانده و اگر مانده، اكنون خمس تمامى درآمد اين مدت را حساب كند و بپردازد.