مسئله ۴۷۷

مسئله ۴۷۷

هفتم، و فى سبيل‌‌اللّه‌‌: يعنى در راه خدا كه حالت جمعى و همگانى در ابعاد گوناگون ايمانى را دربر دارد. مانند جهادگران ـ مبلغان ـ آمران به‌‌معروف و ناهيان از منكر و هر عملى كه در راه خداى تعالى باشد.