مسئله ۴۸۱

مسئله ۴۸۱

تمامى حقوق اسلامى اعم از خمس، زكات، و… بايد باكمال محبت و احترام از خمس و زكات‌‌دهندگان گرفته شود، و چنان‌‌چه اين دو ماليات واجب اسلامى براى نيازهاى مسلمين كافى نباشد، بايد آن‌‌چه كه از مخارج اصلى زندگى خمس و زكات‌‌دهنده افزون است به‌‌اندازه‌‌ى لازم بر خمس و زكات افزوده شود، و به‌‌مصرف صحيح برسد كه «و يسألونك ماذا ينفقون قل العفو»(۲:۲۱۹) و از معانى عفو زياده بر ضرورت زندگى است كه در صورت ضرورت فردى و اجتماعى مسلمين ـ علاوه بر خمس و زكات ـ بايد پرداخت شود.