مسئله ۴۸۲

مسئله ۴۸۲

ماليات‌‌ها نبايد به‌‌گونه‌‌اى سنگين و بى‌‌حساب، يا با حساب و غيرعادلانه باشد كه ماليات‌‌دهندگان را به‌‌دروغ‌‌گويى و مكر و نيرنگ وادارد و يا آن‌‌ها را از ادامه‌‌ى كوشش اقتصادى باز دارد كه به‌‌جاى اين‌‌كه ايمان آن‌‌ها را تقويت كند كلاً آن‌‌ها را بى‌‌ايمان و يا لاابالى و نسبت به‌‌همه‌‌چيز و همه‌‌كس بدبين نمايد.