مسئله ۴۸۶

مسئله ۴۸۶

آن‌‌چه موجب پرداختن فطريه‌‌ى ديگران است اين است كه آن‌‌ها معمولاً از نظر مخارجشان زير پوشش شما باشند و بنابه‌‌روايت «من تعول»: كسى كه عائله‌‌ى شما بحساب آيد، كه ميهمانان بى‌‌نياز را هرگز شامل نيست*، و اين‌‌جا اصل زكات فطره خود شما و كسانى كه از عيالات و زير پوشش شما هستند بر شما واجب مى‌‌باشد و ديگر هيچ، كه اگر بى‌‌نيازى مدتى هم ميهمان شما باشد زكات فطره‌‌اش بر شما نيست، و اگر نيازمندى شب عيد فطر نزد شما ميهمان باشد فطريه‌‌اش بر شما واجب است چه از نفقه خواران هميشگى شما باشد يا نباشد مشروط با اين‌‌كه قدرت پرداخت فطريه او را داشته باشى والاّ اگرنه شما و نه مهمان شما هيچ‌‌كدام تمكّن مالى نداريد زكات فطره بر هيچ‌‌كدام واجب نيست و اگر نفقه‌‌خوار شما شب عيد فطر ميهمان شما نباشد هر كجا باشد هم‌‌چنان فطريه‌‌اش بر شما واجب است.
شرط‌‌هايى كه در دهنده فطريه است درباره‌‌ى كسانى كه فطريه آن‌‌ها را بايد بدهى نيست كه نه عاقل‌‌بودنشان شرط است و نه مكلف يا حتى مسلمان بودنشان خصوصا در صورت توجه دادن به‌‌اسلام كه زير پوشش «المؤلفة قلوبهم»اند.