مسئله ۴۸۸

مسئله ۴۸۸

فطريه‌‌ى يك نفر حداقل بايستى به‌‌يك نفر داده شود، و مصرف زكات فطره همان مصرف زكات معمولى است، و چنان‌‌كه در ميان خويشان و بستگانش مستمندانى به‌‌خصوص آبرومند باشند حق تقدم با آن‌‌ها است.