مسئله ۴۹۵

مسئله ۴۹۵

اگر بتواند با قرضى كه مى‌‌تواند بدون عسر و حرج به‌‌تدريج بپردازد و خلاف شأن و احترامش نباشد، به‌‌حج يا عمره‌‌ى واجب برود، در اين صورت نيز به‌‌حساب استطاعت ـ كه به‌‌جز توانايى نيست ـ واجب‌‌الحج يا واجب‌‌العمره است.