مسئله ۵۰۵

مسئله ۵۰۵

فروشنده بايد مالك تمامى جنس مورد معامله باشد، يا در معامله‌‌ى آن از طرف مالكش مجاز باشد، و يا به‌‌حساب ولايت اين عمل را به‌‌مصلحت صاحب مال انجام دهد و «لا بيعَ الا فى ملكٍ» هم به‌‌همين معنى است كه فروش به‌‌جز در آن‌‌چه در اختيار توست نيست، چه مالك باشى و يا شرعا بتوانى در مال مالك تصرف كنى، و احيانا انسان مالك هست ولى حق فروش ندارد، هم‌‌چون سفيه و ديوانه و محجور كه حق تصرف در مال خودشان را هم ندارند و احيانا مالِكِ مال نيست ولى به‌‌ولايت شرعيه يا اجازه‌‌ى مالك حق معامله آن‌‌را به‌‌همان شرائطى كه برايش مقرر شده دارد.