مسئله ۵۰۷

مسئله ۵۰۷

در هيچ معامله‌‌اى لفظ معينى براى انجام آن لازم نيست، و تنها اگر معلوم باشد كه مقصود طرفين چيست كافى است، بنابراين در خريد و فروش همان‌‌گونه كه مرسوم است كافى است و هرگز صيغه‌‌ى معامله شرط صحت يا حتميّت معامله نيست*، تا بيع معاطات ـ بدون صيغه‌‌ى بيع ـ به‌‌گفته‌‌ى فقيهانى مانند مرحوم شيخ انصارى و يا غير ايشان لازم و حتمى باشد! با آن‌‌كه اصولاً درصد بيع با صيغه‌‌ى لفظيش درصدى بسيار بسيار كم و ناچيز است !كه غير از حوزه‌‌هاى درسى در هيچ جاى دنيا از آن خبرى نيست تاچه رسد كه تقيُّدى نسبت به‌‌آن باشد.