مسئله ۵۱۰

مسئله ۵۱۰

بايد فروشنده، جنس مورد معامله را بتواند به‌‌خريدار تحويل بدهد، و يا خود طرف معامله بتواند اين جنس را ـ شخصا يا با كمك ديگرى ـ تحويل بگيرد، كه اگر هر دو از اين تحويل و تحوُّل عاجز باشند معامله باطل است، كه بدتر از سفاهت و بلكه جنون‌‌آميز است. بنابراين فروختن پرنده‌‌اى كه در آسمان مشغول پرواز است و يا فروختن نوعى ماهى كه در دريا مشغول شنا است هرگز جايز نمى‌‌باشد مگر اين‌‌كه امكان عقلانى تحويل آن‌‌ها در كار باشد كه در غير اين صورت نه مالكيت و نه اولويتى هم براى فروشنده نيست.