مسئله ۵۱۷

مسئله ۵۱۷

اگر فروشنده به‌‌خريدار بگويد جنس مورد معامله را نقد يكصد تومان و نسيه‌‌اش برحسب هر چه بيشتر بودن مدت بيشتر است، اگر به‌‌اين شكل معامله‌‌ى نسيه انجام شود باطل است زيرا مبلغ قراردادىِ بيشتر در برابر زمان قرار گرفته و ربا است* اگر هم به‌‌مبلغ معين نسيه فروشى كند و تعيين مبلغ نقد و نسيه نشود اگر مبلغ نسيه بيشتر از نقد باشد نيز ربا و حرام است، مگر در صورت تورم در نسيه كه مثلاً اين جنس نقدش ارزشى و نسيه‌‌اش برمبناى تنزل پول ارزشى ديگر پيدا كند، كه اين‌‌جا مبلغ افزون بر نقد چون در برابر ديركرد زمانى نيست حلال بلكه الزامى است.