مسئله ۵۲۳

مسئله ۵۲۳

اگر يكى از دو طرف و يا هر دو شرطى در معامله داشته باشند كه بآن شرط عمل نشود، در اين صورت كسى كه شرطش انجام نشده مى‌‌تواند معامله را فسخ كند، و يا شرطش را مطالبه كند كه در صورت امكان عملى گردد. مگر شرطى كه حرام است كه در اين صورت تنها اگر معامله‌‌اش براساس اين شرط بوده اين معامله باطل است، زيرا در اين صورت هم رضايت حاصل نيست. و اگر هم معامله دو بعدى است، كه اصلش مورد رضايت و شرطش حرام باشد، با ترك شرطش درست است، ولى اگر شرطش حلال باشد در صورت تخلف جاى اختيار فسخ است.