مسئله ۵۲۴

مسئله ۵۲۴

اگر يكى از دو طرف جنس مورد معامله را برخلاف آن‌‌چه هست به‌‌طرفش وانمود سازد تا آن را مطلوب‌‌تر يا گران‌‌تر از قيمت آن معامله كند، كه خود اين عمل از نظر شرع مقدس مكر و نيرنگ و حرام است و معامله رانيز متزلزل مى‌‌سازد.