مسئله ۵۴۱

مسئله ۵۴۱

اگر چيزى را كه مصرف معموليش حرام است و استفاده‌‌ى حلالش ناچيز و غيرمعمولى است، به‌‌كسى بفروشى كه مى‌‌دانى به‌‌مصرف حلال مى‌‌رساند، چنان معامله‌‌اى صحيح است، مانند شرابى كه خريدار تصميم دارد آن را تبديل به‌‌سركه كند، و حال آن‌‌كه فروش انگور به‌‌كسى كه مى‌‌دانى و يا گمان قوى و عادى يا احتمالى عقلانى دارى كه آن را تبديل به‌‌شراب مى‌‌كند حرام است، و بالاخره هر خريد و فروشى كه در آن كمك به‌‌فعل حرام و يا ترك واجبى است حرام است.