مسئله ۵۶

مسئله ۵۶

خون هايى كه در نماز ممنوع است تنها خون هايى است كه بر بدن باشد، و يا بر لباسى كه براى پوشيدن عورت كافى است، بنابراين مانند جوراب و دستمال كوچك و عرقچين و هر پارچه و مانندش كه براى پوشش عورتين كافى نيست اشكالى ندارد.