مسئله ۵۶۷

مسئله ۵۶۷

ارزش تنها در انحصار كار و شايستگى يا ضرورت ناخواسته است و بس، كه نه زمان بدون كار ارزش دارد كه پولى را به‌‌مدتى قرض دهى و در برابر اين مدت بدون فعاليت خود سودى بگيرى، و نه حق دارى در هيچ معامله و كارى بيش از ارزش معامله و كارت بهره‌‌اى بگيرى.