مسئله ۵۶۹

مسئله ۵۶۹

مالى را كه قرض مى‌‌دهد لازم است زمان دريافتنش مقرر گردد كه برحسب آيه‌‌ى دين تعيين مدت از واجبات قرض و تمامى بستان‌‌كارى‌‌ها است.