مسئله ۵۷۹

مسئله ۵۷۹

اگر گيرنده‌‌ى وام بدون اين‌‌كه شرطى در ميان باشد از سودى كه مى‌‌برد مبلغى را به‌‌عنوان هديه به‌‌دهنده‌‌ى وام بدهد نه تنها حرام نيست بلكه كارى شايسته و از نظر شرع پسنديده و بلكه بايسته است، و تنها شرط و الزام است كه پرداخت و دريافت مبلغى اضافه را ممنوع مى‌‌كند، مگر در صورتى كه الزام برمبناى سودى باشد كه گيرنده‌‌ى قرض به‌‌دست آورده و افزون بر حاجت ضرورى اوست كه اين خود نوعى مضاربه است.