مسئله ۵۸۸

مسئله ۵۸۸

بدهكار حق ندارد پيش از پرداخت وامش گروگان را بفروشد و يا اجاره و يا به‌‌گرو دهد مگر در صورتى كه حق بستان‌‌كار در اين ميان محفوظ بماند و او هم مطمئن و راضى باشد.