مسئله ۵۹

مسئله ۵۹

تنها عين نجس موجب متنجس شدن چيزى ديگر است به شرطى كه با رطوبت سرايت كننده با آن برخورد كند، اما چيز متنجس در اين حكم مانند عين نجس نيست، كه با ملاقات سرايت كننده با چيزى ديگر آن را متنجس كند كه در اصطلاح مى گوييم، مُتَنجِّسْ مُنَجِّسْ نيست مگر در صورت رطوبت انتقال يابنده ى متنجس به چيزى پاك.