مسئله ۵۹۳

مسئله ۵۹۳

امانت‌‌دار بايستى كوشش خود را براى نگهبانى امانت تا سرحد امكان و توانش به‌‌كار ببندد و هرگونه كوتاهى در حفظ امانت خيانت و يا حداقل خلاف امانت دارى است، و در صورت تلف ضامن است، و مقصود از حد امكان و توان اين است كه بدون عسر و حرج در نگهبانى اين امانت كوشا باشد كه واقعا وظيفه‌‌اش مانند حفظ مال خويش است، و اگر هم نگهبانى اين امانت مستلزم از بين رفتن مال خود اوست اين‌‌جا حفظ اين امانت واجب نيست، زيرا اصل امانت دارى برمبناى مجانى بودن است و نه آن‌‌كه امانت دار براى حفظ امانت كه خود احسانى است مجانى مال خود را هم در طبق اخلاص گذارد. مگر اين‌‌كه صاحب مال پذيراى جبران اين خسارت باشد.