مسئله ۵۹۴

مسئله ۵۹۴

هر گاه صاحب امانت آن را مطالبه كند واجب است هرچه زودتر امانت را به‌‌او برگرداند، و اگر هم مطالبه نكند ولى امانت‌‌دار از نگهبانى اين امانت ناتوان شود بايد امانت‌‌گزار آن را بپذيرد كه در غير اين صورت اگر تلف شود به‌‌عهده‌‌ى امانت‌‌دار نيست مگر اين‌‌كه در نگهبانى امانت در عين توانش سهل‌‌انگارى و كوتاهى كرده باشد.