مسئله ۵۹۶

مسئله ۵۹۶

اگر امانت‌‌دار دستمزدى هم براى اين امانت‌‌دارى براى خود مقرر كند، اين‌‌جا هم به‌‌حساب امانت‌‌دارى شايسته ضامن آن نيست، مگر در صورت اهمال و يا عدم صلاحيت امانت‌‌دار كه قبلاً براى صاحب مال مجهول بوده است.