مسئله ۶۰۱

مسئله ۶۰۱

اگر چنان شرطى نباشد و حالت معمولى اجاره‌‌دهنده هم اين نيست كه به‌‌ديگرى نبايد اجاره دهد، كه اجاره به‌‌طور مطلق، و بى‌‌هيچ قيد و شرطى است، اين‌‌جا هم اگر خواست به‌‌ديگرى اجاره دهد، تحويل دادن به‌‌ديگرى نيازمند به‌‌اجازه‌‌ى مجدد است، كه مورد اجاره امانت است و امانت را بدون اجازه‌‌ى صاحبش نمى‌‌توان به‌‌ديگرى تحويل داد، و بالاخره آن‌‌چه نتيجه‌‌ى اين اجاره مى‌‌باشد اين است كه جنس مورد اجاره براى بهره‌‌بردارى شخص شما به‌‌دست شما امانت است، و تحويلش به‌‌ديگرى مانند اصل اجاره دادنش نيازمند به‌‌اجازه‌‌ى صاحب ملك است، و تنها در صورتى مى‌‌توانيد به‌‌ديگرى اجاره و تحويل دهيد كه در اصل اجاره چنان اجازه‌‌اى به‌‌شما داده باشد و يا جريان عادى اين اجاره چنان باشد كه به‌‌هركس بخواهى بتوانى اجاره‌‌اش دهى كه اين خود اجازه‌‌اى است در تحويل امانت به‌‌ديگرى.