مسئله ۶۰۸

مسئله ۶۰۸

اگر اجاره‌‌بهاى خانه‌‌اى ماهيانه پنج هزار تومان است و مستأجر مثلاً مبلغ يك‌‌صد هزار تومان نقد مى‌‌دهد و سپس برحسب قرار ماهيانه سه هزار تومان مى‌‌پردازد، در صورتى كه كم كردن دو هزار تومان به‌‌حساب يكصد هزار تومان باشد رباخوارى و حرام است، ولى اگر مبلغ مزبور به‌‌منظور تامين و اطمينان است كه هر گاه مستأجر اجاره‌‌بها را نپرداخت از مبلغ مزبور كم شود، و هرگز بخشى از اجاره‌‌بها در برابر اين مبلغ به‌‌حساب منفعت پول منظور نشده باشد، در اين صورت اشكالى ندارد، و اگر هم منظور هر دو جهت است اين اجاره از جهت ربا حرام خواهد بود، مگر اين‌‌كه در مورد اين مال مضاربه‌‌اى توأم با مصالحه انجام گردد كه كمبود اجاره‌‌بها در برابر درصد مورد مضاربه با مصالحه‌‌اى عاقلانه انجام گيرد، و يا چنان‌‌كه گذشت به‌‌عنوان هبه‌‌ى معوضه و بخشش معاوضه‌‌اى باشد كه كمبود اجاره‌‌بها با استفاده‌‌اى كه مؤجراز مال پيش پرداخت مورد اجاره مى‌‌كند عادلانه باشد.