مسئله ۶۱۴

مسئله ۶۱۴

تمامى اختياراتى كه در برهم زدن معاملات در هر تجارتى گذشت در مورد اجاره نيز جارى است كه مستأجر حق دارد اصل اجاره را برهم زند و يا نسبت به‌‌آن‌‌چه مورد صحيح اجاره است تجديد نظر و يا تقسيم اجاره‌‌بها نمايد، و يا اگر حيوان سوارى را براى مدتى بيش از سه روز اجاره كرد در صورتى كه پيش از تمام شدن سه روز آن حيوان بيمار شد يا مرد قهرا اجاره بر هم مى‌‌خورد و خود بخود منفسخ مى‌‌گردد و نيز در اجاره‌‌ى خودرو اگر پيش از سرآمد اجاره استفاده‌‌ى از آن ممكن نباشد اين اجاره مورد فسخ است و تنها مالك مى‌‌تواند اجرت عادلانه‌‌ى مقدار بهره‌‌بردارى آن را از مستأجر دريافت كند، مگر در صورتى كه اين بهره‌‌بردارى غير كامل برايش هرگز سودى نداشته باشد.