مسئله ۶۱۵

مسئله ۶۱۵

در وكيل و موكل تمامى شروط عمومى ساير معاملات شرط است و چون طبع وكالت طبع جايز و غيرلازم است هريك از وكيل و موكل مى‌‌توانند وكالت را در هر وقتى‌‌كه بخواهند به‌‌هم زنند مگر در صورتى كه موجب ضرر طرف مقابل بشود، و اگر در اصل وكالت شرط دوام و يا مدتى معين كند ـ مگر در مواقع ضرورت ـ حق فسخ هم در كار نيست، و وكالت لازم و غير قابل فسخ خواهد شد كه در اصطلاح وكالت بلاعزل نام دارد.