مسئله ۶۱۹

مسئله ۶۱۹

اگر بين وكيل و موكل در كارى از كارهاى مورد وكالت اختلاف شد كه پيش از اطلاع بر عزلش بوده و يا پس از آن، برحسب ظاهر ادعاى وكيل مقدم است، زيرا در صورتى وكالتش بى‌‌اثر تلقى مى‌‌شود كه بدانيم پس از اطلاع بر عزلش بوده، مگر در صورتى كه موكل گواهى شرعى براى اثبات اين اطلاع پيش از معامله داشته باشد كه بايد به‌‌مقررات شهادت و قسم عمل گردد.
وكالت مانند اجاره نيست كه پس از مرگ هم هم‌‌چنان پايدار باشد، بلكه تنها انتقال حدودى از اختيارات انسان است در حال زندگيش و روى همين اصل است كه وكالت‌‌هاى مراجع تقليد و قضات شرع و مانند اين‌‌ها پس از مرگشان باطل مى‌‌شود، و اين وكيل‌‌ها نيازمند به‌‌موكلين ديگرى كه داراى چنان صلاحيتى هستند مى‌‌باشند. مگر در صورت تصريح موكل كه پس از مرگ هم دوام دارد كه اين‌‌جا در حكم وصيت است، ولى اين جريان منحصر به‌‌اختيارات و اموال خود اوست، نه حقوق ديگران يا حقوق‌‌اللّه‌‌ كه اينها پس از مرگ وكالت‌‌بردار نيستند.