مسئله ۶۳۲

مسئله ۶۳۲

عيوب هفت‌‌گانه‌‌ى زن: ديوانگى، خوره، لك و پيس، كورى، زمين‌‌گيرى يا شلى، يگانگى مجراى بول و تناسلى، و يا دو مجراى تناسلى و غائط، و مانع گوشتى يا استخوانى كه مانع از عمل جنسى باشد. اين عيوب نيز در زن موجب اختيار مرد در به‌‌هم زدن عقد است همان‌‌گونه كه در عيوب مرد گذشت.