مسئله ۶۳۸

مسئله ۶۳۸

از نظر قاعده‌‌ى استثناپذير زن‌‌هاى بت‌‌پرست بر مردهاى مسلمان حرامند چنان‌‌كه مردهاى بت پرست و كتابى هر دو بر زن‌‌هاى مسلمان حرامند، ولى زن كتابى بر مرد مسلمان حرام نيست چنان‌‌كه صريح آيه‌‌ى (۵) مائده است كه «وَ الُْمحْصَناتُ مِنَ الْمؤمناتِ وَ الُْمحْصَناتُ مِنَ الَّذينَ أوتوا الْكِتابَ»(سوره‌‌ى مائده، آيه‌‌ى ۵) همان‌‌گونه كه زنان عفيفه‌‌ى مسلمان حلالند زنهاى عفيفه‌‌ى اهل كتاب نيز بر مسلمانان حلال‌‌اند، به‌‌شرط اين‌‌كه موجب گمراهى او نشوند و فرزندانشان را هم به‌‌گمراهى نكشند، كه «أولئِكَ يَدْعونَ إلى النّارِ»(۲:۲۲۱) علت و حكمت ازدواج با مشرك را دعوت آتشين خوانده ولى زن كتابى معمولاً چنان دعوتى را ندارد، و در صورت دعوت انحرافى ازدواج با چنان منحرفى گرچه مسلمان هم باشد حرام است.
و اگر زن مسلمانى داشته و بدون رضايت او با زنى كتابى ازدواج كند اين ازدواج باطل است و در صورت عدم انصراف مرد از اين زن كتابى زن مسلمانش حق دارد از او جدا شود، و اگر با داشتن زن كتابى بدون اطلاع دادن، زن مسلمان گرفت و اين زن مطلع شد و راضى نگرديد مى‌‌تواند از او جدا شود.
و حرمت ابدى ازدواج با زنانى ديگر كه مورد فتواى فقيهان است برخلاف «وَ أحِلَّ لَكُمْ ما وَراء ذلِكُمْ»(سوره‌‌ى نساء، آيه‌‌ى ۲۴) است كه خود نصى است عمومى بر حليت زنانى جز آنان كه در قرآن به‌‌حرمت ابديشان تصريح شده، به‌‌ويژه كه در برخى از آنان مانند زن شوهر دار و ازدواج در عده رواياتى متضاد است.