مسئله ۶۳۹

مسئله ۶۳۹

اگر زن مسلمان بت پرست شود بر شوهر مسلمانش حرام مى‌‌گردد و شوهر بايد بدون طلاق از او جدا شود، ولى اگر يهودى يا نصرانى شود بر او حرام نمى‌‌گردد.