مسئله ۶۵۴

مسئله ۶۵۴

برحسب آيه‌‌ى رضاع و شيرخوارگى شرط است كه به‌‌زن شير دهنده، مادر ناميده شود، و برحسب روايات بيشتر و صحيح‌‌تر، اصل در اين جريان شيرخوارگى، شيردادنِ مادرانه است كه گوشتى بروياند يا استخوانى محكم كند، كه در روايات به‌‌تعداد پانزده مرتبه شيرخوارگى كامل تقدير شده است، كه اگر در اين تعداد گوشت يا استخوانى نرويد و يا محكم نگردد كافى نيست، و يا اگر در تعداد كمترى چنين شود ظاهرا كافى است، ولى احتياط است كه در هر صورت كم‌‌تر از پانزده مرتبه‌‌شير خوردن كامل نباشد.