مسئله ۶۵۵

مسئله ۶۵۵

بايد در هر مرتبه بچه از شير دايه سير شود، و يا اگر سير نشد در دو يا سه مرتبه سير گردد، و بالاخره اصل در شيرخوارگى روييدن گوشت يا سفتى استخوان است چه اين‌‌گونه شير بخورد يا آن‌‌گونه.