مسئله ۶۵۸

مسئله ۶۵۸

ظاهرا در ايام شيرخوارگى هم بچه بايستى در سن شيرخوارگى باشد و هم شير دادن زن از حدود دو سال نگذشته باشد، كه برحسب روايات مشهور از پيامبر بزرگوار «لارِضاعَ بَعْدَ فِطامٍ»، «پس از پايان يافتن شيرخوارگى رضاع و شير دادنى نيست» كه اين حديث شيرخوارگى در غير اين دو سال را ناچيز خوانده است، زيرا «فطام» پايان شيرخوارگى است كه برحسب آيه‌‌ى «وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ»(سوره‌‌ى بقره، آيه‌‌ى ۲۳۳) دو سال مقرر شده است، و چنان‌‌كه فرزند اصلى كه شير خوردگى‌‌اش بيش از دو سال شده ديگر شرعا به‌‌او شيرخواره نمى‌‌گويند پس چگونه فرزند فرعى مى‌‌تواند پس از گذشتن اين دو سال حكم شيرخواره را داشته باشد؟