مسئله ۶۵۹

مسئله ۶۵۹

و آيا شرط است كه شير در اختصاص يك شوهر باشد؟ دليل صحيحى بر اين شرط نيست، وانگهى «أمَّهاتُكُمْ اللاّتى أرْضَعْكُمْ» تنها مادر را موضوع اين حكم قرار داده و نه پدر را هم، و همين كه گفته شود فلانى مادر رضاعى اوست كافى است و اين‌‌جا نه دختر رضاعى شوهر! بر او حرام است و نه حرام بودن پسر رضاعيش معنى دارد، و اين تنها مادر شيردهنده است كه كارش حرمت‌‌آور است، كه پسر شيرخواره را بر خودش و بر دخترى كه با او از همين مادر شيرخورده چه اين دخترِدخترِاو باشد و يا نباشد كه دايه اوست اين هر سه بر يكديگر حرام مى‌‌شوند كه اين شيردادن فقط هر دوى «أمَّهاتُكُمْ اللاّتى أرْضَعْكُمْ وَ أخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ»مادران و خواهران را در برمى‌‌گيرد.
آرى اگر زنى در بين دو سال شيردهندگى پسرى را با شرائطى كه ذكر شد، شير دهد اين پسر بر خود او و بر خواهران رضاعيش حرام مى‌‌شود، و اگر دخترى را شير دهد نيز بر برادران رضاعيش حرام مى‌‌شود و ديگر هيچ، بنابراين همه تفصيلات ديگر از محور اين دليل قرآنى بيرون است و هرگز دليلى ديگر هم نه هست و نه اگر باشد مى‌‌تواند در برابر نص اين آيه شريفه نقشى داشته باشد.