مسئله ۶۶۴

مسئله ۶۶۴

چون زندگى زناشويى مشترك است، بر هر دوى زن و شوهر است كه با هم‌‌آهنگى و كمك يكديگر زندگى داخلى را اداره كنند، كه نه مرد حق دارد تكاليف داخلى را فقط به‌‌عهده زن گذارد، و نه زن چنان حقى را نسبت به‌‌مرد دارد، و چون اداره‌‌ى اقتصادى زندگى شرعا با مرد است، طبعا به‌‌حساب هم‌‌آهنگى و برابرى كارى مقتضى است كه زن در اداره‌‌ى كارهاى داخلى كوشاتر از مرد باشد، چنان‌‌كه مرد هم در تكاليف بيرونى به‌‌منظور اداره‌‌ى شايسته‌‌ى زندگى درونى در اين تكليف استقلال دارد، و به‌‌هر صورت بايستى برابرى در زحمات با رعايت نابرابرى در بنيه‌‌ها و استعدادهاى زنان و مردان به‌‌خوبى رعايت گردد، كه در نتيجه مى‌‌توان گفت مرد اضافه بر وظايف برونيش، وظايفى درونى را نيز بايد با زن تقسيم كند، زيرا برحسب آيه‌‌ى «ألرِّجالُ قَوّامونَ عَلَى النِّساءِ» (سوره‌‌ى نساء، آيه‌‌ى ۳۴) و «للرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ»(سوره‌‌ى نساء، آيه‌‌ى ۳۴) از دارنده‌‌ى نيروى بيشتر انتظار فعاليت و پاسدارى بيشتر است.