مسئله ۶۶۶

مسئله ۶۶۶

چنان‌‌كه مرد حق دارد از زن ـ به‌‌گونه‌‌اى معمولى ـ بهره‌‌ى جنسى ببرد زن نيز مانند همين حق را بر مرد دارد و بلكه بيشتر، كه مرد مى‌‌تواند از زن‌‌هايى ديگر نيز به‌‌طور مشروع بهره‌‌ى جنسى ببرد. ولى براى زن چنان امكانى از نظر شرع وجود ندارد، و اندازه‌‌ى نهايى هم‌‌بسترى با زن جوان چهار ماه و ده شب ـ به‌‌اندازه‌‌ى عده‌‌ى وفات ـ است مگر اين‌‌كه در وقتى كم‌‌تر ضرورت داشته باشد، و اگر به‌‌جز اين زن، زن يا زنهاى ديگرى داشت بايستى ميان آنان مراعات عدالت را بكند كه «وَ إنْ خِفْتُمْ ألاّ تَعْدِلُوا فَواحِدَة»(سوره‌‌ى نساء، آيه‌‌ى ۳) اگر ترسى داريد كه ميان چند يا دو زن عدالت زناشويى را مراعات نكنيد پس تنها به‌‌يكى اكتفا كنيد، و اگر نسبت به‌‌اين يكى هم رعايت عدالت نمى‌‌كنيد اصلاً حق ازدواج دايم را كه داراى مسئوليت‌‌هاى سنگين است نداريد، و بايستى به‌‌طور مشروع ديگر نياز جنسى خود را برآوريد، كه در درجه‌‌ى اول عقد موقت هم به‌‌گونه‌‌اى كافى مى‌‌تواند اين نياز را برطرف سازد، و بالاخره رعايت عدالت نسبت به‌‌يك زن، و چه مهم‌‌تر و مشكل‌‌تر نسبت به‌‌چند زن از واجبات اصليه‌‌ى زناشويى است، و اصولاً داشتن چند زن خود ميدانى است بس بزرگ و سخت براى پرورش عدالت زنان و مردان، كه مردان آن چنان عدالت كنند كه تمامى حقوق زنان متعدد به‌‌معناى ممكنش محقق گردد، و زنان نيز با دريافت چنان عدالتى بس مهم مردها را تشويق به‌‌عدالت بيشتر و بيشتر كنند تا جايى‌‌كه آن‌‌ها را سرآمد عادل‌‌ها كنند، بنابراين نه تنها نبايد خودشان بى‌‌خود بهانه‌‌تراشى كنند بلكه بديگران نيز نبايد اجازه دخالت در زندگى آنان بدهند تا مزاحم اين مرد عادل و زنان ديگر در اين زندگى پرصفاى مشترك نباشند، خصوصا اين‌‌كه مسأله‌‌ى حسادت هم كه از بدترين خصلت‌‌هاى انسان است در زنان شيوعى فاحش و وافِر دارد بنابراين زنان بايد سعى كنند، اولاً اين حسادت خانمان‌‌سوز و شيطانى را از وجود خود دور كنند و ثانيا به‌‌زنان ديگرى هم كه دراين ميان بخواهند از اين خصلت ناپسندِ حسادت سوءاستفاده كرده و بخاطر هواى نفس خودشان موجب سلب آرامش اين مردان و زنان مومن و مسلمان باشند جدا جلوگيرى كرده و حق دخالت به‌‌هيچ‌‌وجه به‌‌آن‌‌ها ندهند. در اين صورت است كه رضاى خداى متعال و آسايش دنيا و آخرت خود را فراهم خواهند كرد.