مسئله ۶۶۹

مسئله ۶۶۹

مهريه را لازم است در متن عقد يا قرار قبلى مقرر كنند و اگر نكردند مهرالمثل يا به‌‌اندازه‌‌ى آن‌‌چه با هم توافق مى‌‌كنند به‌‌عهده‌‌ى مرد خواهد بود.