مسئله ۶۷۳

مسئله ۶۷۳

اگر شوهر نفقه‌‌ى واجب زن را در صورت امكان نپردازد، زن حق دارد به‌‌هر وسيله‌‌ى ممكن نفقه‌‌ى خود را بازستاند، و بالاخره اين نفقه دينى است بر گردن شوهر كه هيچ گاه بدون رضايت زن از عهده‌‌ى شوهر ساقط نمى‌‌شود.