مسئله ۶۷۴

مسئله ۶۷۴

اگر زن بدون نفقه نتواند با مرد زندگى كند، و يا نخواهد به‌‌چنين زندگى در اثر نداشتن نفقه‌‌ى مناسب و يا ساير شرائط زندگى به‌‌آن ادامه دهد، كه زندگيش موجب حرج و يا عسر باشد، و يا در اثر ادامه‌‌ى اين زندگى به‌‌سرپيچى از واجبات شرعى مبتلا مى‌‌شود، در تمامى اين موارد مى‌‌تواند يا واجب است از شوهرش طلاق بگيرد، و اگر شوهر نپذيرفت حاكم شرع او را وادار به‌‌طلاق و يا زندگى شايسته كند، و اگر حاكم شرع نيز نپذيرفت هر مجتهدى عادل مى‌‌تواند و بايد به‌‌ولايت شرعيه او را طلاق دهد و چنان‌‌چه حاكم شرع‌‌الأتقى هم در كار نبود بر عدول مؤمنين واجب است كه در واسطه با خلاصى و رهايى اين زن چاره‌‌اى بينديشند و در صورت ضرورت او را طلاق دهند، كه در همه اين صورت‌‌ها حق رجوع در عده ساقط است. ختم كلام اين‌‌كه زن در صورت عسر و حرج حق دارد و مى‌‌تواند به‌‌هروسيله‌‌اى كه مى‌‌شود و ممكن است خود را طلاق دهد، گرچه خودش طلاق‌‌دهنده‌‌ى با شرايطش باشد.