مسئله ۶۷۷

مسئله ۶۷۷

در عقد منقطع نفقه‌‌اى برعهده‌‌ى شوهر نيست مگر در صورتى كه به‌‌هنگام عقد شرط كرده و يا عقد را برمبناى نفقه نهاده باشند جز در صورتى كه همسرى با عقد دايم داشته و نفقه‌‌ى همسر موّقت، آن زن دايم را در تنگنايى غير قابل تحمّل بياندازد، كه اين‌‌جا شرط نفقه هم درست نيست.